Kronika grupy 1

Data: 15. lipca 2007 19:08 | Obejrzeń: 1214
 Nawi±zywane kontakty w punktach ksero, w pasmanteriach, punktach oprawy obrazów da³y pocz±tek spotkañ w domach prywatnych- Ewy Filipowicz, Ireny Wo¼niak, Janiny Kwater czy W³adys³awy Korkosz . Z czasem zainteresowanych haftem przybywa³o i mieszkania okaza³y siê za ma³e na takie spotkania. Trzeba by³o poszukaæ stosownego lokalu, aby móc siê dzieliæ nowymi do¶wiadczeniami w coraz wiêkszej grupie. I tu na pomoc przyszed³ nam przypadek. W trakcie wernisa¿u naszej maluj±cej kole¿anki Janiny Kwater nawi±za³y¶my kontakt z komendantem GKO i wtedy zrodzi³a siê my¶l zorganizowania pierwszej wystawy obrazów haftowanych. Odby³a siê ona w tym klubie w 1997 roku „OBRAZY HAFTOWANE, RÊCZNIE WYKONANE”.

Bra³o w niej udzia³ 14 osób, zaprezentowano oko³o 50 prac.

Bardzo siê podoba³a, co nas zmobilizowano do jeszcze wiêkszej pracy. Owocem tej wystawy by³a zgoda na udostêpnienie nam lokalu na spotkania grupy.

W tym samym roku zachêcone powodzeniem naszego debiutu, zorganizowa³y¶my kolejn± w M³odzie¿owym Domu Kultury pod tytu³em „OBRAZY RÊCZNIE HAFTOWANE-DZIE£A MA£O ZNANE”. Tam w stylowych wnêtrzach, o ³ukowatych sklepieniach i surowych murach doskonale siê prezentowa³y obrazy 15 kole¿anek.

Na jednym z comiesiêcznych spotkañ zrodzi³a siê my¶l nazwania grupy. Z wielu propozycji najodpowiedniejsza wyda³a siê nam siê „KANWA”.

Chc±c promowaæ swoje osi±gniêcia postanowi³y¶my zaprezentowaæ siê w innych o¶rodkach kultury. Wybór pad³ na Osiedlowy Dom Kultury – Bronowice. Wystawa „OBRAZY JAK MALOWANE - RÊCZNIE WYKONANE” odby³a siê wrze¶niu 1998 roku. Prace swoje zaprezentowa³y 23 uczestniczki. Odbywaj±ce siê w trakcie trwania wystawy osiedlowe imprezy wp³ywa³y na popularyzacjê haftu krzy¿ykowego.

Rok 1999 zaowocowa³ dwoma wystawami: wiosenn± w Domu Kultury Kolejarza z mottem „STARA TECHNIKA NIE NOWA MODA OBRAZÓW HAFTOWANYCH TRWA£A URODA” a jesienn± w GKO.

Umieszczenie wystawy we wnêtrzu kawiarnianym DKK umo¿liwi³o wszystkim odwiedzaj±cym j± go¶ciom obejrzenie naszych piêknych prac.

Promuj±c nasze hobby w¶ród studentów bra³y¶my udzia³ jako impreza towarzysz±ca wJuwenaliach organizowanych w WSPiA.

Pojawiaj±c siê wielokrotnie na ³amach gazet z informacj± o kolejnym wernisa¿u wzbudzi³y¶my zainteresowanie redaktorki poczytnej lubelskiej gazety pani Ma³gorzaty Prus.

Zaproponowa³a nam wywiad, który mia³ przybli¿yæ czytelnikowi grupê Kanwa, jej cz³onkinie i ich pasjê do haftu krzy¿ykowego.

Odd¼wiêk po tym artykule by³ znaczny. Otrzymywa³y¶my telefony z zapytaniem o mo¿liwo¶æ do³±czenia do grupy. Przychodz±ce do nas kobiety /rzadko mê¿czy¼ni/ znajduj± ¿yczliwo¶æ i zrozumienie w¶ród starszych sta¿em. Chêtnie dzielimy siê do¶wiadczeniem i rozwi±zujemy ich problemy techniczne zwi±zane z haftem jak i te ¿yciowe.

Rok 2002 by³ dla nas rokiem szczególnym, ¶wiêtowa³y¶my X-lecie istnienia, czego wyrazem by³a wielka wystawa pokazuj±ca 100 premierowych prac. W przestronnym wnêtrzu sali wystawowej w WDK odby³o siê uroczyste otwarcie.

Dodatkowym akcentem artystycznym by³o stworzenie inscenizacji k±cika hafciarskiego w postaci haftuj±cej Babci i wnuczki w stylu retro.

Dodatkow± pami±tk± z tego wydarzenia jest piêknie oprawione podziêkowanie dla grupy od dyrektora WDK.

Tytu³ jubileuszowej prezentacji „PIÊKNO HAFTEM UTRWALONE” przyjê³y¶my, jako bardzo trafny, za motto naszej strony internetowej. Po wystawie udzieli³y¶my wywiadu prasie lokalnej, aby wzbudziæ zainteresowanie nasz± rocznic±.

Zaowocowa³o ono równie¿ w krêgach m³odzie¿y szkolnej. Dwie uczennice z maturalnej klasy Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych i W³ókienniczych zwróci³y siê do nas na warsztatach o pomoc. Uzyska³y j± od Teresy Pietrzyk w zakresie wyboru wzoru i pozyskania materia³ów. Potrzebowa³y jej przy realizacji prac dyplomowych.
 

Emilia Pencu³a ozdobi³a haftem sukienkê studniówkow±, a jej kole¿anka Gra¿yna Warszawska wyszy³a obraz „ZAPALAJ¡CA GWIAZDY” dodatkowo wszywaj±c go w po¶ciel dla dziecka.

Ulegaj±c pro¶bie pani dyrektor Domu Kultury z Na³êczowa zgodzi³y¶my siê chêtnie na zaprezentowanie wystawy jubileuszowej w tej miejscowo¶ci wypoczynkowej. U¶wietnia³a ona odbywaj±ce siê wtedy Dnia Na³êczowa. ¦wietnie komponuj±c siê z prezentowanymi wyrobami ludowymi i wystêpami ró¿nych zespo³ów.

W nastêpnych latach uczestniczy³y¶my w Galerii TA stworzonej przez pani± plastyk Barbarê Kwas z WDK.

Ide± tej galerii by³o upowszechnianie twórczo¶ci amatorskiej i przekazywanie umiejêtno¶ci pomiêdzy mistrzem a uczniem. Dlatego te¿ prowadzi³y¶my szkoleniowe warsztaty dla instruktorów z domów kultury i plastyków.

 W ramach wspó³pracy pomiêdzy domami kultury zosta³y¶my zaproszone do zaprezentowania obecnej wystawy w piêknym wnêtrzu sali wystawowej w Tarnogrodzie.

Trzecia kolejna wystawa odbywaj±ca siê w WDK w 2004 roku kontynuowa³a zasadê eksponowania naszych wystaw w kolejnych o¶rodkach kultury województwa lubelskiego.

Odwiedzi³a miasto Hrubieszów, gdzie otrzyma³y¶my imienne podziêkowania za udostêpnienie prac na spotkaniu autorskim. A tak¿e piêkny zamek w Kocku gdzie odby³ siê wieczór autorski pisarki w otoczeniu naszych obrazów ,zakoñczony sympatyczn± biesiad± z muzyk± i ¶piewami.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: