£ód¼ - hala BisExpo

Data: 16. Października 2006 14:29 | Obejrzeń: 587
Po raz pierwszy zorganizowano na tak du¿± skalê, wystawê wszelkiego rêkodzie³a amatorów . Wystawa 2 Pojecha³a tam nasza reprezentacja w osobach : Janina Pajnowska , Teresa Pietrzyk i Ewa Filipowicz na zdjêciu z przyjació³kami z Warszawy i Kolumny 1, 4 i 5 osoba od lewej. Ogrom technik rêkodzielniczych by³ prezentowany na ponad 200 stoiskach. Mnóstwo kolorów, form i technik. Zachwycaj±ce swoj± pomys³owo¶ci± i precyzj± przedmioty u¿ytkowe i zdobnicze. Popularne i ma³o znane techniki hafciarskie, decoupage, szk³o ozdobne czy wyroby z gliny, to tylko niektóre pozycje spo¶ród ich wielkiej ilo¶ci. Zamieszczamy kilka zdjêæ z przyk³adami ró¿norodno¶ci technik:
 Wystawa 2 szyde³ko - koronka koniakowska
Wystawa 2ozdoby choinkowe
 Wystawa 2bi¿uteria „szyde³kowa”
Wystawa 2inne - hardanger
 Wystawa 2koronka klockowa
Wystawa 2haft p³aski - ludowy
 Wystawa 2haft p³aski - „p³omienisty”
Wystawa 2malowane szklane witra¿e
 Wystawa 2decoupage
Wystawa 2gobelin
 Wystawa 2frywolitka
Wystawa 2koronka siatkowa
 Wystawa 2Pomiêdzy rzêdami stoisk wydzielono miejsce na punkty szkoleniowe. Przez 3 dni festiwalu toczy³y siê tam kursy w kilkunastu technikach. Oblegany by³ decoupage, gdzie nasze kole¿anki stawia³y pierwsze kroki w zdobieniu przedmiotów tzw. postarzaniem.
 Wystawa 2A inna w hafcie wst±¿eczkowym. Stoisko Wiery jako przyk³ad zastosowania tego haftu.
Wystawa 2Nastêpna próbowa³a si³ w koronce klockowej.
 Wystawa 2¦wietnie prezentowa³o siê stoisko grupy ³ódzkiej bazuj±cej w wiêkszo¶ci na hafcie krzy¿ykowym.
Ca³a impreza przeplatana by³a wystêpami wokalno – tanecznymi i popisami szczudlarzy . Podobno pomys³ tego festiwalu ma wej¶æ na sta³e do kalendarza imprez ³ódzkich. Natomiast pokazywanie ró¿nych umiejêtno¶ci poprzez warsztatowe szkolenia, te¿ jest godne pochwa³y.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: