Wystawa "Kobieta i kwiaty"

Data: 8. Marca 2005 13:59 | Obejrzeń: 1026

   Wystawa „kobieta i kwiaty" jest kolejn± prezentacj± obrazów wykonanych przez cz³onkinie lubelskiej grupy KANWA technik± haftu krzy¿ykowego. Pomimo prostoty ¶ciegu osi±gamy wspaniale efekty wizualne dziêki szerokiej gamie kolorystycznej nici u¿ywanych do haftu. Wszystkie prace staraj± siê oddaæ niezwykle piêkno tematu, który jest chêtnie przez nas realizowany i prezentowany. Wielk± satysfakcjê sprawia nam wykonanie ka¿dego obrazu, gdy¿ pozostaje trwa³y ¶lad naszej pracy a pasja z jak± to robimy jest jednocze¶nie lekarstwem na nudê, stres czy samotno¶æ. Renesans mody na haftowanie przysparza nam coraz wiêcej uczestniczek. Spotykamy siê na comiesiêcznych sesjach prezentuj±c nowe osi±gniêcia, ciekawostki i wzory oraz zacie¶niaj±c przyjacielskie kontakty. Staramy siê szerzyæ zdobyte do¶wiadczenie i promujemy ten w³a¶nie sposób na aktywne i twórcze spêdzanie wolnego czasu. Mamy nadziejê, ze prezentowane na wystawie prace zbudz± zainteresowanie zwiedzaj±cych. W imieniu cz³onków grupy KANWA - Ewa Filipowicz

Wystawa   Wystawa 2

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: