"Rêkodzie³o inspirowane Bo¿ym Narodzeniem"

Data: 19. Stycznia 2005 14:14 | Obejrzeń: 914

   Wystawa ta zawiera szereg przyk³adów zastosowania robótek rêcznych w dziele upiêkszania scenerii ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia. Wystêpuj± tu techniki znane i zanikaj±ce jak: filet, frywolitka czy koronka klockowa. Pomiêdzy obrazami krzy¿ykowymi, na choince jako ozdoby czy na stole w postaci obrusa rêcznie zdobionego. Wystawa odbywa siê w dniach: 16.12.2004 - 18.01.2005.

Wystawa   Wystawa 2

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: