Wielka wystawa otwarta.

Data: 9. Września 2007 17:14 | Obejrzeń: 1660

dUroczyste otwarcie zainicjowa³a pani dyrektor WOK-u Janina Biegalska s³owem wstêpnym i wyrazami uznania dla Kanwy.

 

 

Nastêpnie przedstawicielka gospodarzy imprezy podziêkowa³a pani dyrektor za udostêpnienie sali w celu zorganizowania tej wystawy i wydruk zaproszeñ. Dalsze podziêkowania odebrali sponsorzy: przedstawiciele przedsiêbiorstwa handlowego „SK” i firmy DMC z Pruszcza Gdañskiego d

oraz z lubelskiej klubokawiarni dla kobiet „Babie Lato”.

Zwiedzaj±cy dopisali, by³o t³oczno i gwarno.z

Wielk± rado¶æ sprawili nam zamiejscowi go¶cie, którzy pojawili siê na naszym jubileuszu. Delegacja z Krakowa ze Stowarzyszenia Lud-Art i w³a¶ciciele firmy Hobby Studio z Elbl±ga dbaj±cy o zaspakajanie naszych hobbystycznych potrzeb oraz przedstawicielka ³ódzkiej fabryki nici „Ariadna”.a

Panie z Krakowa przywioz³y nam oprócz dobrych ¿yczeñ równie¿ „czarodziejski” spi¿owy naparstek, maj±cy dobry wp³yw na twórcz± wenê haftuj±cego nie omieszkali¶my go podotykaæ.n

 

 

 

 Wystawa bardzo siê podoba³a, nie tylko doros³ym.d

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: