Ci±g dalszy wielkiej wystawy.

Data: 8. Września 2007 19:23 | Obejrzeń: 576

Wielk± pracê dokumentacyjn± polegaj±c± na sfotografowaniu wszystkich prac wykona³a kole¿anka Krystyna £azarz z mê¿em za co im serdecznie dziêkujemy.f

Prezentujemy tutaj kilka zdjêæ z wystawowych ¶cian zrobionych specjalnie podczas nieobecno¶ci go¶ci dla lepszego ogl±dania wystawionych prac.

z1 z2 z3 z4 z1 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13

Na zakoñczenie wspania³ego spotkania zapalonych hobbystów zrobili¶my zbiorowe zdjêcie, niestety tylko z niewielk± czê¶ci± twórców. W wystawie wziê³o bowiem udzia³ 80 osób w tym dwóch panów.                         stpa

Kole¿anka Gra¿yna Krawiec w sposób trwa³y uwieczni³a nasz jubileusz haftuj±c bukiet okoliczno¶ciowy.                         buk

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: