Wizyta ³ódzkiej KANWY

Data: 23. Września 2007 14:29 | Obejrzeń: 955

powitaniePrzyjecha³o 18 osób w takim terminie, kiedy trwa³a jeszcze nasza wielka jubileuszowa wystawa. lodzianieOficjalne powitanie z naszej strony a nastêpnie przemówienie pani Haliny Le¶niewskiej- rzecznika prasowego ³ódzkiej Kanwy otworzy³o nasze spotkanie.

Niespodziank± by³o podarowanie nam ¶wietnego prezentu w postaci piêknego albumu o ich mie¶cie, dodatkowo ozdobionego precyzyjnymi elementami reprezentowanych przez nich technik /krzy¿yki, frywolitka i szyde³ko/ album

S³odkie pozdrowienia w postaci bombonierek przywieziono namWojtek od ³ódzkiego klubu dla hobbystów „Wojtek”, organizatora zapowiadanego festiwalu haftu i koronki.

 

 

Mi³ym go¶ciem by³a równie¿ Pani Barbara Bator kustosz Centralnego Muzeum W³ókiennictwa w £odzi zapowiadaj±ca nastêpn± edycjê ogólnopolskiej wystawy haftu krzy¿ykowego amatorów. Rozmowom i pytaniom nie by³o koñca. Atmosfera gor±ca i sympatyczna. Pokazano nam fragment dorobku ³ódzkich rêkodzielniczek ze Stowarzyszenia Twórców Koronki I Haftu „ARACHNE"

 szal filet 

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: