II -gi Festiwal haftu, koronki i rêkodzie³a w £odzi

Data: 23. Października 2007 10:32 | Obejrzeń: 1344

Ju¿ na miejscu przywita³ nas ruch i gwar wystawców montuj±cych swoje stoiska . Do³±czyli¶my do nich szybko maj±c ¶wiadomo¶æ i¿ musimy zagospodarowaæ podwójna powierzchniê wystawiennicz±. Wynika³o to z faktu zamówienia dodatkowego stoiska. Przeznaczyli¶my je na prezentacjê pewnej ciekawej inicjatywy podjêtej kilka lat temu z Dariuszem Jedlin±. Jej celem by³o promowanie uroków lubelszczyzny w ulubiony przez nas sposób, czyli za pomoc± haftu.s2  s1Najpiêkniejsze zak±tki naszego regionu zosta³y sfotografowane i przerobione na schematy przez programistê. Nastêpnie kilkana¶cie naszych kole¿anek zadeklarowa³o chêæ wyszycia ich wraz z herbami miast, z których pochodzi³y. Premierowy pokaz tych prac oprawionych profesjonalnie odby³ siê na promocji lubelszczyzny w Brukseli.                

  Demonstrowali¶my równie¿ spor± ilo¶æ obrazów haftowanych. Niektóre wykonane z zadziwiaj±c± widzów maestri±. Jedn± z takich prac pt."Pavonia" Urszuli Brzeziñskiej zg³osili¶my do konkursu i nie zaskoczy³ nas wcale werdykt, przyznaj±cy jej wyró¿nienie.

Nagrodzono tak¿e pokazan± tu sukniê ¶lubn± szyde³kow±, su              stoisko Kleszczowa,k

 kamizelkê wykonan± makram± szyde³kow±.k  

                                  m

Piêkne by³o równie¿ stoisko Milanówka z firanami rêcznie robionymi technik± filet iglicowy.

 

 

s3Oprócz obrazów pokazali¶my trochê przedmiotów wykonanych innymi technikami jak np. frywolitk±, haftem wst±¿eczkowym, pergamano, richelieu, szyde³kiem czy drutami. Podczas trwania festiwalu odbywa³y siê ca³y czas przeró¿ne warsztaty, które mia³y na celu poznanie podstaw wielu technik robótkowych i zaszczepienie w sobie chêci ich zg³êbienia. Dodatkow± atrakcj± by³y ¶piewy i tañce ³ódzkich wykonawców. Zadbano tak¿e o stronê gastronomiczn±. Wiele wra¿eñ i zachwytów budzi³o w nas ogl±danie dorobku tej wielkiej rzeszy rzemie¶lników, artystów i pasjonatów. To prawdziwa uczta dla wielbicieli piêkna i rêkodzie³a a jaka ogromna praca dla organizatorów, to strach pomy¶leæ.p

        Jedn± z ciekawostek z bran¿y hafciarskiej by³ dla nas obrazek z bratkami, wyszywany haftem p³askim na p³atkach z kanwy i umocowany jak p³askorze¼ba.

Wiele uroku mia³y tak¿e ozdoby precyzyjnie upinane z modelowanych wst±¿eczek w kszta³ty bombek, choinek czy jajek prezentowane przez panie z Jeleniej Góry.    o

Wielkie zainteresowanie budzi³o te¿ stoisko Doroty Chmielewskiej zwyciê¿czyni ostatniego konkursu haftu DMC. Wyszywa ona gin±c± technik± akupiktury i stale podnosi swoje umiejêtno¶ci zadziwiaj±c efektownymi obrazami.     d            a  

Stoisko pokazane przez ³ódzkie stowarzyszenie "Arachne" eksponowa³o wiele piêknych przedmiotów wraz z niecodzienn± a¿urow± parasolk±.

 

Na festiwalu istnia³y te¿ dwa stoiska z materia³ami do wszelkich rodzajów rêkodzie³a. Miejscowa pamanteria "Wojtek" organizator ca³ej imprezy,hs"Hobby Studio" z Elbl±ga wysy³kowo zaopatruj±ce nas w potrzebne akcesoria, oddzielnie materia³y do decoupage’u z lubelskiej firmy "Bocian".

hCiekawo¶æ jak zwykle gromadzi³a zwiedzaj±cych wokó³ warsztatu haftuj±cego mê¿czyzny z ³ódzkiego stowarzyszenia „Kanwa”.

 

 

Szczególne podziêkowania kierujemy do naszych przyjació³ z Kolumny pod £odzi± pañstwa Raczkowskich za serdeczn± opiekê i go¶cinê 3 osób z naszego sk³adu.p

 Jeste¶my pod wielkim wra¿eniem serdeczno¶ci i ¿yczliwo¶ci jak± zaprezentowali wobec prawie nieznanych sobie go¶ci, ale po³±czonych wspóln± pasj± do rêkodzie³a.

O festiwalu innym okiem: http://www.twojapasja.com.pl/?mid=52&news=119

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: