Wernisa¿

Data: 14. Lutego 2008 11:57

Akces zg³osi³o 26 osób przynosz±c 66 prac o du¿ej rozpiêto¶ci rozmiarów i ró¿nym stopniu trudno¶ci. Pan dyrektor domu kultury przywita³ go¶ci i twórców oraz wyrazi³ uznanie dla naszego hobby.

Jak zwykle grono zwiedzaj±cych dopisa³o i w mi³ej atmosferze profesjonalnej galerii spêdzili¶my ten uroczysty wieczór. goscieTakie wystawy zawsze przysparzaj± nam nowych cz³onków, gdy¿ bezpo¶rednie spotkania z zainteresowanymi haftowaniem s± najlepsz± form± promocji tego hobby.

 

Ciekawostk± w¶ród prac by³ portret wyszyty przez Annê Ustupsk± na podstawie przeróbki komputerowej jej zdjêcia.anna

Z dum± obserwujemy równie¿ postêpy czynione przez naszego „rodzynka” Tomka Stañczyka; znowu zrobi³ powa¿ne dzie³o z firmy GK. zima