DMC 2008 w Blue City w Warszawie

Data: 26. Kwietnia 2008 22:44 | Komentarze (0)

W mi³ym towarzystwie, któremu nie brakuje tematów hafciarskich i ogólnych dojechali¶my bez problemu do Blue City. Najpierw by³ rzut okiem na plan ogólny wystawy. plan Potem szczegó³owe zapoznawanie siê z prezentowanymi zastosowaniami haftu krzy¿ykowego.

 Tym razem by³a te¿ do obejrzenia nowa kolekcja holenderskiej firmy Lanarte.

l1   l2   l3   l4

Uzupe³nia³a ona propozycje francuskiej firmy DMC,która prezentowa³a samplery,d1 wyroby u¿ytkowe,d6 obrazy o tematyce wszelakiej jak: psy,d9 samochody,d11 zwierzêta d10pejza¿e d5czy dzieci.d3 Wystawa siê podoba³a, choæ nie zachwyci³a. Czu³y¶my niedosyt wra¿eñ wywo³any zbyt ma³± ilo¶ci± obrazów i pokazów.

 Na koniec imprezy pami±tkowa fotka. razem

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: