Kronika grupy 2

Data: 14. lipca 2007 13:20 | Obejrzeń: 384

W pewnym okresie naszej egzystencji a dok³adniej po ³ódzkiej wystawie „z nici Ariadny” i spotkaniu z tamtejszym klubem koronki zrodzi³ siê nowy pomys³. Wywo³a³ go pokaz mo¿liwo¶ci zastosowania ró¿nych technik robótkowych do ozdabiania odzie¿y i mieszkañ. Postanowi³y¶my rozszerzyæ nasze zainteresowania o frywolitkê, koronkê klockow± czy filet.

Zorganizowany przez Dariusza Jedlinê /w³a¶ciciela lubelskiej pasmanterii/ kurs frywolitki, przy sponsoringu firmy Coats a prowadzony przez entuzjastkê tej techniki Zofiê Wiktorsk± z Konina, by³ znacz±cym wydarzeniem w naszych szeregach. W dalszym ci±gu przekazujemy wszystkim chêtnym pozyskan± wtedy wiedzê. Wiele pañ, które do³±czy³y do nas ze wzglêdu na naukê wykonywania koronki frywolitkowej, szybko obudzi³y w sobie u¶piona wiedzê na temat krzy¿yków i z powodzeniem zaczê³y wykonywaæ równie¿ i obrazki. Koronka klockowa  i filet iglicowy te¿ mia³ swoje zwolenniczki.

Wszystkie te techniki mia³y szanse byæ podziwiane przy okazji prezentacji cyklu wystaw tematycznych „4 pory roku”, poczynaj±c od pierwszej na Zamku Lubelskim /grudzieñ 2004/ a obejmuj±cej tematykê zima i Bo¿e Narodzenie.

Dziêki sponsorom oprawa wystawy by³a wspania³a.

Ró¿norodno¶æ ozdób wykonanych ma³o ju¿ popularnymi technikami jak frywolitka czy koronka klockowa, budzi³y powszechny podziw i zachwyt. Do³±czy³o wtedy do nas  kilka nastêpnych pasjonatek. Chc±c unaoczniæ go¶ciom wernisa¿u arkana ró¿nych technik, zaplanowa³y¶my kilka pokazów.
 Kole¿anka Ma³gorzata Wierzchowska /autorka pracy zamieszczonej na zaproszeniu pasjonatka koronki klockowej, demonstrowa³a operowanie klockami, Janina Pajnowska zawziêcie wyszywa³a krzy¿ykami a Katarzyna Kamiñska umiejêtnie szyde³kowa³a anio³ki.

W ramach popularyzacji czynnego spêdzania wolnego czasu, jakim mo¿e byæ haftowanie, zaplanowa³y¶my formê objazdow± nastêpnej wystawy. Da³o to mo¿liwo¶æ obejrzenia naszych obrazów, wiêkszemu gronu zwiedzaj±cych. Trasa objê³a kilka miejscowo¶ci województwa lubelskiego takie jak Pu³awy, Be³¿yce, Rejowiec i Krasnystaw i to by³ rok 2005.

Kontynuacj± wystawy w Krasnymstawie by³o zaproszenie do udzia³u w popularnych w naszym regionie „Chmielakach”. Pokaza³y¶my tam wielorako¶æ zastosowania ró¿nych technik do artystycznej twórczo¶ci rêkodzielniczej.

 

Wykorzystuj±c najpiêkniejsz± tematykê jak± s± „Kobieta i kwiaty”, zaistnia³y nastêpne dwie wystawy w ODK LSM i GOK Na³êczów w 2005 roku.

Specjalnie dla uczczenia Dnia Kobiet zaprezentowa³y¶my w roku 2006w Bychawie wiele obrazów zwi±zanych z t± tematyk±.

Nie raz spotka³y¶my siê ze zdziwieniem, ¿e taki wspania³y efekt mo¿na osi±gn±æ za pomoc± zwyk³ego krzy¿yka. Faktem jest, i¿ stanowi on podstawê tej techniki , lecz zasadnicze znaczenie odgrywa tu gama kolorów. Potrafi ona dochodziæ do 450 odcieni w markowej firmie produkuj±cej mulinê. Pieczo³owite przeniesienie uk³adu tych kolorów na czyst± kanwê, daje wspania³y efekt, ciesz±cy wyszywaj±cego jak i ogl±daj±cego gotowy obraz.

 

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: