Wielka wystawa ju¿ czynna

Data: 23. Czerwca 2008 18:47 | Komentarze (2)

Prezentowane poni¿ej skany pochodz± z katalogu wystawowego.

d  d  d  d   km khw k  m  k  w  m  m  p  p  oe  p  s  k  t  z  p  w  d  p  s  j  t  dz  wi  dom   we 

 

Niestety warunki na salach wystawowych nie sprzyjaj± robieniu zdjêæ z powodu nadmiaru ¶wiate³ odbitych w szybach antyram. Zamieszczamy tylko kilka prac wyróznionych i polecamy ogladanie bezpo¶rednie tej prezentacji przez ca³e wakacje.

bs  dk  jo  MB  MO  to

Podajê równie¿ listê nagrodzonych laureatów i gratulujê! Zw³aszcza pani Jolancie Liotce z ³ódzkiej Kanwy za zdobycie honorowej nagrody "z³otej ig³y" dla najlepszego uczestnika wystawy. Po raz pierwszy zaistnia³a ta nagroda i bedzie kontynuowana w nastêpnych edycjach wystawy.Równie¿ gratulujemy pani Urszuli Brzeziñskiej z lubelskiej Kanwy za honorowe wyróznienie jej prac.

l JL  zi 

W blasku wystawy ogólnopolskiej ogrza³a siê równie¿ moja wystawa autorska za co jestem bardzo wdziêczna dyrekcji Muzeum W³ókiennictwa.my

Jestem dumna z zaszczytu jakim jest mo¿liwo¶æ prezentacji czê¶ci mojego dorobku hafciarskiego w tej sali wystawowej,której wnêtrze posiadaj±ce niepowtarzalny klimat, doda³o blasku moim pracom. oni  ob              Oddajê siê tej pasji od wielu lat i nie zamierzam poprzestaæ w usi³owaniach podnoszenia poziomu i dalszej popularyzacji tego wspania³ego hobby.one  ja Dziêkujê kole¿eñstwu z lubelskiej grupy Kanwa z wsparcie i wspólne dzia³ania.

Komentarze:

  1.   Alicja  |  29. Czerwca 2008 11:57

    Obrazy s± tak piêkne, ¿e ma³o kto dorówna im w poziomie i precyzji wykonania.
    Na pewno jeszcze zobaczymy cora¿ ³aniejsze obrazy :))))

  2.   Alicja  |  13. Stycznia 2009 13:33

    Moja praca tez by³a na tej wystawie,ale nie zosta³a umieszczona w katalogu..choc by³a równiez pracoch³onna.. dodatkowo co mnie zdziwi³o...najwiêcej osób nagrodzonych by³o w³asnie z £odzi

*
Twoje imię:
Komentarz: