III - edycja Festiwalu Haftu, Koronki i Rêkodzie³a

Data: 7. Grudnia 2008 13:42 | Komentarze (1)
Silna grupa w ilo¶ci 5 osób podjê³a siê reprezentacji stowarzyszenia na tej imprezie.
f2 Od lewej: Asia, Tereska, Tomek, Kasia, Ewa.

Czê¶æ prac krzy¿ykowych powiesili¶my na innym stoisku dziêki uprzejmo¶ci naszej krakowskiej kole¿anki.f3 Oprócz obrazów prezentowali¶my ozdoby ¶wi±teczne /bombki, choinki/, szyde³kowe obrusy, frywolitkowe drobiazgi, przedmioty ozdobione haftem wst±¿eczkowym i inne.

Na wielkiej hali wystawowej targów ³ódzkich by³o mnóstwo ciekawych stoiskf4 np. z przezroczystymi kulami szklanymi z umieszczonymi wewn±trz kompozycjami z kwiatów i zió³ suszonych,
f5
z wyrobami wikliniarskimi,i ciekawymi formami  drewnianymi wyciêtymi z jednego kloca,f6
czy z ikonami.  f7

Podczas trwania festiwalu sta³ym punktem programu by³y warsztaty, gdzie mo¿na by³o pouczyæ siê ró¿nych technik. f8
Nasza Tereska pilnie ¶ledzi³a tajniki patchwork'a.
f9Mi³ym akcentem by³a mo¿liwo¶æ poznania w realu naszych forumowych kole¿anek z Warszawy.

Przebywanie w¶ród tylu piêknych form artystycznych i rêkodzielniczych by³o dla nas wspania³ym prze¿yciem. Tutaj kilka nastêpnych przyk³adów:
f10 f11 f12 f13

W miêdzyczasie odwiedzili¶my nasz± kole¿ankê Gra¿ynkê i jej mê¿a w le¶niczówce, spêdzaj±c tam mi³y wieczór .l

Spo¶ród wielu ciekawych stoisk wyró¿nia³o siê to z kapeluszami w najdziwnieszy i niespotykany sposób ozdobionymi.
Nasza Asia dokonywa³a przymiarki.k

Haft p³aski te¿ mia³ reprezentacjê. Sporo obrazów w przewa¿aj±cej ilo¶ci o tematyce religijnej.MB

Jak co roku ¶wietnie prezentuje siê stoisko gminy Kleszczów. Tym razem pokaza³o rewelacyjn± szopkê zrobion± szyde³kiem.sz
Ostatnim, ale wa¿nym punktem trzydniowego programu by³o og³oszenie wyników konkursów na najlepsze stoisko i wyró¿niaj±ce siê prace z poszczególnych technik robótkowych i nie tylko. Mi³o nam by³o uczestniczyæ we wrêczaniu naszej kole¿ance Asi wyró¿nienia za obraz "Dziewczyna nad jeziorem".r Nie tylko piêkny kolorystycznie i tematycznie , ale jeszcze wyszyty precyzyjnie na bardzo drobnej tkaninie.

Wielu odwiedzaj±cych robi³o pami±tkowe zdjêcia na festiwalu. Dziêki uprzejmo¶ci nie jednej z nich zamieszczam link do zbioru takich fotek.
http://sanja3.fotosik.pl/albumy/548719.html#m"

http://widu.fotosik.pl/albumy/549294.html#m

http://picasaweb.google.pl/aparacik0/FestiwalKoronkiWOdzi#

Komentarze:

  1.   Lusia  |  9. Stycznia 2009 22:35

    Na zdjêciach z wystwy (w fotosiku u widu)widaæ tablicê z kolczykami z frywolitki. Moze kto¶ wie kto zrobi³ i wystawia³ te kolczyki?

*
Twoje imię:
Komentarz: