Wystawa w Pu³awach

Data: 12. Marca 2009 09:28 | Komentarze (1)
Na wszystkich mo¿liwych powierzchniach pionowych zosta³y rozmieszczone prace:  p2p4
i na sztalugach: p3
Na stoliku mo¿na by³o zobaczyæ pracê Gra¿ynki "w toku":                         p5
Oprócz haftów kole¿anki posiadaj± te¿ umiejêtno¶ci w pos³ugiwaniu siê innymi technikami jak np. decoupage / Krysi/
pt
p6czy pisanki ozdabiane kordonkiem /Halinki/.
Atmosfera wernisa¿u by³a pe³na zachwytów dla wykonawczyñ obrazów a wnêtrze pe³ne ksi±¿ek dodawa³o specyficznej atmosfery.
h    p9   p10

Komentarze:

  1.   Ewa  |  11. Października 2009 23:36

    Wspaniala inicjatywa.A wykonanie -cudowne.Widzia³am niektóre prace na wystawie w £odzi 10.X.br.

*
Twoje imię:
Komentarz: