II Europejski Festiwal Sztuki I Rêkodzieła w Warszawie

Data: 22. Listopada 2009 19:44 | Komentarze (3)

images/f2.jpgPrace nasze wygladały następująco:
Ani Pajnowskiej  aniJaniny Pajnowskiej asi
Cecylii Chmiel  c  Ewy Filipowicz ewa
Małgorzaty Czajkowskiej  mc    mc2
Krystyny Łazarz motyl  Grażyny Bartosiewicz  bart

Jednak ¿adna z tych prac nie znalaz³a /ku naszemu zdziwieniu/ uznania u nieprofesjonalnego widaæ jury. Nie brano widaæ pod uwagê precyzji wykonania i pracoch³onno¶ci przys³anych obrazków.
kkPowodem do rado¶ci sta³o siê III miejsce Krystyny Kacperek za wykonan± przez ni± ikonê metod± decu.
               Zwyciêzc± zosta³ ten motyl:             z

Zwiedzaj±c rozliczne stoiska byli¶my pe³ni podziwu nad pomys³owo¶ci± i pracowito¶ci± rêkodzielników prezentuj±cych siê na festiwalu. Zamieszczam kilka pami±tkowych zdjêæ ze stoisk i nie tylko.
Atrakcja dnia: zespó³ "Jozin z bazin" f1 
                                        znany aktor z naszym koleg± f2

f3 f4 f5 f6f7f8
f9 f10 f11 f12 f15 f14cdn...

Komentarze:

  1.   Agnieszka  |  26. Listopada 2009 00:14

    W³a¶ciwie nagrody za I miejsce nie by³o - 4 osobowa wycieczka do Pary¿a okaza³a siê tylko op³aconym jakim¶ bli¿ej nieokre¶lonym „apartamentem” bez wy¿ywienia z samolotem dla 1 osoby (3 pozosta³y na w³asny koszt?) – informacje takie uzyska³am po moim telefonie do redakcji. Mimo zapewnieñ, ¿e kto¶ siê ze mn± skontaktuje do tej pory nie otrzyma³am ¿adnego potwierdzenia wygranej ani poczt±, ani e-mailem, ani nawet telefonicznie. Czyli da³am siê nabiæ w butelkê, ¿a³ujê tylko po¶wiêconego w³asnego czasu(swoj± drog±, praca by³a tak wymiêtolona, ¿e nie wiem co oni z ni± robili). Podsumowuj±c: farta mia³y te osoby, które zosta³y nagrodzone za II i III miejsce nagrodami rzeczowymi.

  2.   Agnieszka  |  4. Grudnia 2009 22:26

    Licytacja to nastêpna farsa, chyba do puszki zebraliby wiêcej bez tego cyrku.

  3.   Agnieszka  |  18. Stycznia 2010 19:20

    Potwierdzam zdanie Krysi odno¶nie licytacji.Sam wylicytowa³em pracê,która zwyciêzy³a za kwotê, która stanowi³a równowarto¶æ ok. 15 motkow muliny DMC. ¯enada.

*
Twoje imię:
Komentarz: