Kronika grupy 3

Data: 13. lipca 2007 13:12 | Obejrzeń: 332

¦wiêta wielkanocne zainspirowa³y nas do powtórzenia sukcesu wystawy grudniowej i prezentacji drugiej tematyki cyklu „4 pory roku” obejmuj±cej wiosnê i Wielkanoc.

Oprócz obrazów prezentowane by³y ozdoby wykonane przeró¿nymi technikami i mini kiermasz.

Bior±c udzia³ w szerzej zakrojonych akcjach promocyjnych firm nam bliskich jak DMC, Coats czy Ariadna mamy okazje do integracji grupy poprzez wyjazdy zbiorowe do £odzi, Warszawy, Rzeszowa czy Bobowej. £±czy siê to z faktem i¿ ogólnopolskie wystawy i konkursy s± specyficznym wyzwaniem. Mamy mo¿liwo¶æ sprawdziæ siê na tle innych grup i pasjonatów indywidualnych. Jak do tej pory by³y¶my zwykle zauwa¿ane i wyró¿niane, czego dowodem s± nastêpuj±ce osi±gniêcia:

 • Ogólnopolska wystawa haftu krzy¿ykowego amatorów £ód¼ 2000 wyró¿nieniem dla nas by³o zamieszczenie naszych prac w folderze.

 • II ogólnopolska wystawa w CMW £ód¼ 2002

 • DMC konkurs z gal± w Warszawie

Wygra³a w kategorii:

 • obraz krzy¿ykowy - Izabela D±browska prezentuj±c obraz „KRÓLOWA CELTYCKA WIOSNY” w nagrodê pojecha³a do Pary¿a

 • haft u¿ytkowy – Teresa Pietrzyk za torbê z portmonetk± w ró¿owe kwiaty.

 • „Z NICI ARIADNY” wystawa w CMW £ód¼ 2003 doceniono: obrus szyde³kowy Anny Mo¶cibrodzkiej.

 • III ogólnopolska wystawa w CMW £ód¼ 2005 wyró¿nienia COATS: torebkê wizytow± „KWIAT MAGNOLI” Teresy Pietrzyk, „BIMBA” Ewy Filipowicz, Haliny Nieleszczuk „WIENIEC BO¯ONARODZENIOWY”

 • „NEEDLE ART” sklep pasmanteryjny internetowy nagrodzi³ „TRYPTYK” Teresy Pietrzyk

 • firma „HOBBY STUDIO” wyró¿ni³a „FLAMINGI” Alicji Miszczak, „GINA” Ewy Filipowicz

 • wydawnictwo „KRAM Z ROBÓTKAMI” wyró¿ni³ „MADONNA LITTA” W³adys³awy Korkosz

 • wydawnictwo „ANNA” ufundowa³o maszynê do szycia dla wybranej przez siebie autorki -Gra¿yny Kawa³ek za pracê „KOBIETA Z £ABÊDZIEM”

Obecnie te¿ bierzemy udzia³ w drugiej edycji wystawy sponsorowanej przez firmê ARIADNA  pt. ”Z NICI ARIADNY”. Otwarcie przewidziane na 06.09.2006 i zamierzamy w nim uczestniczyæ.

W drugim konkursie firmy DMC pod tytu³em ”INSPIRUJEMY KOLOREM” zaanga¿owa³y¶my znaczne si³y. Zdeklarowanych uczestniczek mamy oko³o 80-ciu.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: