IV edycja konkursu haftu "Inspirujemy kolorem"

Data: 5. Grudnia 2009 16:47 | Komentarze (5)
W prezentowanym katalogu pojawi³y siê prace wybrane jako najciekawsze realizacje. Oto przyk³ady:

okladka  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Podsumowuj±c: prawie 30% prac z katalogu jest naszych plus "ok³adkowa" pozycja.
Poza tym zamieszczam po jednym obrazie uczestników nie goszcz±cych w katalogu.
bgb   zb  cccmk
Barbara Grz±zek,Zdzis³awa B³aszczyk,Cecelia Chmiel,M. Czajkowska,

ef  gw   kk  kmj
 Ewa Filipowicz, Grzechnik Wanda, Krystyna Kacperek, M.Kondratowicz  
   
kmp  kmkma  maag
Monika Kowal, Monika Kurdziel     Aneta Marsza³   Agnieszka Mazurek 
        
par  sai sjp  tomas
Anna Polak,            Anna Samek        Jolanta So³daj   Tomasz Stañczyk   
 
gwm   Gra¿yna W±sik. 
 I jeszcze lista nagród i wyró¿nieñ:      lista

Komentarze:

 1.   Gra¿yna  |  6. Stycznia 2010 21:38

  Brak s³ów krytyki dla decyzji jury.
  I miejsce pani Lilii- prosze mocno popracowac nad równo¶ci± krzyzyka i eliminowaniu b³êdów w schemacie.Krwawe plamy na twarzy w zbli¿eniu nasuwaj± tytu³ pracy "Kobieta po przej¶ciach"

 2.   Gra¿yna  |  7. Stycznia 2010 11:01

  Prace prezentowane na Wystawie w £odzi zrobi³y na mnie ogromne wra¿enie, jednak¿e nie do koñca zgadzam siê z opini± jury. Uwa¿am, ¿e niezauwa¿enie miêdzy innymi pracy p. Gra¿yny Bartosiewicz pt.: Bogini ksiê¿ycowa by³o bardzo krzywdz±ce i niesprawiedliwe!! Z reszt± nie pierwszy raz widaæ by³o stronniczo¶æ jury (uk³on w stronê £odzi). Dwukrotnie bra³am udzia³ w Wystawach organizowanych przez Centralne Muzeum W³ókiennictwa w £odzi i zawsze £ód¼ zbiera³a najwy¿sze laury!! Ciekawe dlaczego??!! Pozdrawiam wszystkie utalentowane i najmilsze Hafciareczki i Hafciarzy, ze szczególnym uwzglêdnieniem KANWY LUBLIN!!!

 3.   Gra¿yna  |  7. Stycznia 2010 16:32

  1 nagroda; kobieta piêkna bogata,lecz ma mê¿a sadystê .Pierwsze miejsca w tej sztuce to niew±tpliwie obrazy Golden Kite.

 4.   Gra¿yna  |  28. Kwietnia 2010 15:03

  Drogie Panie, zgodzê siê, ¿e wiele by³o tam prac godnych zauwa¿enia.Ale 90% to krzy¿yki, gdzie trudno siê wyró¿niæ. Mo¿e wiêc zamiast narzekaæ- mo¿e warto popracowaæ nad sob±, zmieniæ co¶ w swojej twórczo¶ci np.technikê:) Bêdziecie bardziej zauwa¿alne:)

 5.   Gra¿yna  |  6. Lutego 2011 17:47

  Mo¿na by³o porównaæ obrazy które wisia³y obok siebie ten który wygra³ i Pani GB-Bogini ksiê¿ycowa oczywi¶cie niebo a ziemia u Pani GB krzy¿yk by³ perfekcyjny natomiast u Pani Lili nierówny. Oczywi¶cie zaskoczy³a mnie i to bardzo decyzja jury by³am przekonana ¿e wygra Pani GB. Ten obraz Bogini by³ piêkny i jakie wykonanie.

*
Twoje imię:
Komentarz: