Kronika grupy 5

Data: 11. lipca 2007 13:33 | Obejrzeń: 2869
Rozpisano ogólnopolski konkurs DMC, dano nam czas i oczekiwano na efekt. Nast±pi³a pe³na mobilizacja grupy. Wys³a³y¶my ponad 100 prac o dopuszczalnej regulaminem wielko¶ci. Istnia³y ¶wietne prace, które nie za³apa³y siê na konkurs, gdy¿ by³y zbyt „wypasione” w centymetrach.. W stosownym czasie przysz³y zaproszenia na galê i wynajêtym autokarem w ilo¶ci 50 - ciu osób, pe³ni nadziei pojechali¶my do Warszawy.

Czek Oczekiwania nas nie zawiod³y, gdy¿ uzyska³y¶my I miejsce w kategorii grup, jako najlepsza grupa w Polsce. W nagrodê otrzyma³y¶my czek na 2000 z³, który mo¿emy zrealizowaæ w firmie DMC zakupuj±c potrzebne nam do haftowania akcesoria.

Dodatkowo otrzyma³y¶my wiele wyró¿nieñ /niektóre podwójne/, zarówno od firmy DMC , jak te¿ i innych. Szczegó³owe dane co do wyró¿nieñ i nagród mo¿na zobaczyæ na stronie firmy: http://www.dmc-cw.com.pl/inspiracje4.php?rok=2006 Gali towarzyszy³ piêkny recital piosenek francuskich. Wystawa pokonkursowa by³a prezentowana szerszej publiczno¶ci przez nastêpne 3 dni w galerii Blue City w Warszawie. Jako wyró¿nienie dla zwyciêzcy, pojawi³a siê nastêpnie w Lublinie na tylko /niestety/ jeden dzieñ. Dla tych co nie mogli jej obejrzeæ w ¿adnym z podanych miejsc podajemy linki do stron, gdzie inne mi³o¶niczki haftu zamieszczaj± zdjêcia z wystawy: Konkurs haftu rozstrzygniêty http://maalgosia.multiply.com/photos/album/487 http://abulinka.multiply.com/photos/album/172Fotosik

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: