"Babie lato" zaprosi³o nas

Data: 30. lipca 2007 13:54 | Obejrzeń: 7124
Babie lato W klubokawiarni Zaprezentowa³y¶my wystawê o stosownej dla tego miejsca  tematyce czyli kobieta w hafcie. Przedstawione postacie doskonale komponawa³y siê z wystrojem wnêtrza, dodaj±c mu subtelno¶ci i specyficznego klimatu. Mamy nadziejê, ¿e nasza wspó³praca bêdzie siê zacie¶nia³a i rozwija³a.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: