Wystawa w Pu³awach

Data: 12. Marca 2009 09:28 | Komentarze (1)
Z inicjatywy trzech naszych kole¿anek powsta³a w Bibliotece Miejskiej w Pu³awach ich autorska wystawa.  Wernisa¿ odby³ siê 09.03.2009.

            p1   
Od lewej: Halinka Nieleszczuk,
 Krysia Kacperek i Gra¿ynka Bartosiewicz.


"Obrazy haftowane z pasj±"

Data: 15. Stycznia 2009 09:56 | Komentarze (2)
Kolejna wystawa pe³na nowo¶ci z kilkoma powtórkami dla dope³nienia wra¿enia. W zgodzie z ustalonym scenariuszem rozpoczêta oficjalnym otwarciem.   1

III - edycja Festiwalu Haftu, Koronki i Rêkodzie³a

Data: 7. Grudnia 2008 13:42 | Komentarze (1)
Oczekiwany z niecierpliwo¶ci± festiwal odby³ siê i my¶my w nim uczestniczyli. Jest to du¿e wydarzenie w krêgach rêkodzie³a prezentuj±ce oko³o 200 stoisk wystawców.    f1 Wszechstronno¶æ i pomys³owo¶æ twórców zadziwiaj±ca. Tyle barw i piêkna w jednym miejscu z³o¿y³o siê na niepowtarzalny koloryt tej imprezy.

Nowe plany

Data: 11. Listopada 2008 12:21 | Komentarze (1)

Zbli¿a siê wielkie coroczne wydarzenie w postaci Festiwalu Haftu, Koronki i Rêkodzie³a w £odzi. Ju¿ trzecia edycja i mam nadziejê, ¿e bêdzie równie udana co poprzednie. Wybiera siê tam nasza kilkuosobowa delegacja z najnowszymi obrazami i innymi dokonaniami rêkodzieleniczymi. Wiêcej danych na stronie festiwalu.

http://www.wojtek.com.pl/festiwal/

Ponadto w zamierzeniach jest równie¿ wystawa obrazów w rodzimym Domu Kultury. Planowane otwarcie na pocz±tku stycznia.


Wielka wystawa ju¿ czynna

Data: 23. Czerwca 2008 18:47 | Komentarze (2)

Pocz±wszy od uroczystego wernisa¿u w dniu 12-tego czerwca 2008 a¿ do dnia 15-tego wrze¶nia, mo¿na ju¿ zwiedzaæ dwie sale Muzeum W³ókiennictwa w £odzi na Piotrkowskiej 282 pe³ne obrazów haftowanych. Prace zakwalifikowane do pokazania prezentuj± dorobek hafciarski z terenu ca³ej Polski. Pami±tk± szczególnie piêkn± w tym roku, pozostaje dla uczestników katalog wystawowy zasponsorowany przez firmê Coat's z £odzi.       o

 


IV edycja wystawy w £odzi.

Data: 24. May 2008 15:32 | Komentarze (6)
Termin nowej wielkiej wystawy zbli¿a siê du¿ymi krokami. Listy zawiadamiaj±ce o przyjêciu prac na wystawê otrzymane. Piêkne zaproszenia te¿.     zaproszenie f        zaproszenie Szykujemy siê na wyprawê autokarem 50-cio osobowym. A¿ trudno siê doczekaæ bo mamy nadziejê na wiele wra¿eñ i zachwytów nad pracami z ca³ej Polski. Wystawa ma swoj± niezaprzeczaln± renomê, a zwa¿ywszy na stale rosn±cy poziom eksponowanych obrazów warto j± zobaczyæ. Niebagatelna te¿ jest okazja poznania niektórych osób dotychczas znanych z wirtualnych kontaktów. No i spotkanie tych znanych i lubianych. Do zobaczenia.

DMC 2008 w Blue City w Warszawie

Data: 26. Kwietnia 2008 22:44 | Komentarze (0)
Zamys³ w tym roku mieli inny: nie DMC je¼dzi³o po Polsce tylko Polska mia³a przyjechaæ do Warszawy. W tym celu dosponsorowano nam wyjazd i jak zwykle licznie czyli 50 osób /³±cznie z kole¿ankami Na³êczowa i z £êcznej/ pojecha³y¶my. Mi³± niespodziank± by³o obejrzenie po drodze oceanarium w miejscowo¶ci Mroki. ryby

Fantastyczna kolorystyka rybek i flora morska zachwycaj±ca, a¿ nie chcia³o siê odchodziæ stamt±d.

Wernisa¿

Data: 14. Lutego 2008 10:57

Tañcowa³a ig³a z nitk±... o

Przekorna nazwa zaczerpniêta z literatury dzieciêcej sta³a siê tytu³em naszej kolejnej wystawy. Tematyka ró¿norodna. Mimo, ¿e zastosowali¶my wy³±cznie haft krzy¿ykowy a jak¿e nieporównywalne rezultaty uzyskali¶my.


Plany

Data: 25. Października 2007 21:40 | Komentarze (0)

Pojawi³y siê karty zg³oszeniowe na wystawê ogólnopolsk± "krzy¿ykuj±cych" w £odzi na 2008 r

                                               


II -gi Festiwal haftu, koronki i rêkodzie³a w £odzi

Data: 23. Października 2007 10:32 | Obejrzeń: 1344 | Komentarze (0)

d  Zachêceni urod± zesz³orocznej, pierwszej edycji festiwalu postanowili¶my te¿ siê tam pokazaæ. Cztery osoby dysponuj±ce dostatecznym czasem i chêciami zapakowa³y siê /ledwo/ do samochodu kolegi i pojechali¶my. Bezproblemowa podró¿ minê³a szybko i gdyby nie korek pod £odzi± pewnie by¶my jej nawet nie pamiêtali.