Wizyta ³ódzkiej KANWY

Data: 23. Września 2007 14:29 | Obejrzeń: 956 | Komentarze (0)
Stowarzyszenie Mi³o¶ników Haftu „KANWA” z £odzi odpowiedzia³o pozytywnie na nasze zaproszenie do zacie¶niania kontaktów i wymiany do¶wiadczeñ.

Wielka wystawa otwarta.

Data: 9. Września 2007 17:14 | Obejrzeń: 1661 | Komentarze (0)
wieszaniePo dwudniowych zmaganiach ze z³o¶liwo¶ci± przedmiotów martwych powiesili¶my nasz± wystawê. Sala reprezentacyjna WOK-u okaza³a siê za ma³a i trzeba by³o zaj±æ wiêcej ¶cian, wykorzystuj±c hol i piêterko.

Ci±g dalszy wielkiej wystawy.

Data: 8. Września 2007 19:23 | Obejrzeń: 577 | Komentarze (0)
Oprócz ponad 200 pozycji hafowanych obrazów, mo¿na by³o zobaczyæ na razie nielicznych przedstawicieli innych technik takich jak: obrusy szyde³kowe i robione na drutach, serwety hardangerowe, kartki okoliczno¶ciowe /haft wst±¿eczkowy, matematyczny/, poduszkê i obrus z haftem krzy¿ykowym, frywolitkowe ozdoby i serwetki, drzewko ze sznurka, bukietownik Richelieu, jajo origami, pude³ka wykonane technik± decoupage i koszyk pleciony z makulatury.i1i2

Zapraszamy na jubileuszow± wystawê 15-lecia Kanwy

Data: 1. Sierpnia 2007 13:49 | Obejrzeń: 21905 | Komentarze (1)
Zaproszenie Zaproszenie 2 Obecnie ju¿ jako stowarzyszenie przygotowujemy siê do ¶wiêtowania naszej uroczysto¶ci w piêknej galerii Wojewódzkiego O¶rodka Kultury przy ul. Dolna Panny Marii 3 w dniu 1-go wrze¶nia br o godzinie 17.

"Babie lato" zaprosi³o nas

Data: 30. lipca 2007 13:54 | Obejrzeń: 7125 | Komentarze (0)
Babie lato W klubokawiarni Zaprezentowa³y¶my wystawê o stosownej dla tego miejsca  tematyce czyli kobieta w hafcie. Przedstawione postacie doskonale komponawa³y siê z wystrojem wnêtrza, dodaj±c mu subtelno¶ci i specyficznego klimatu. Mamy nadziejê, ¿e nasza wspó³praca bêdzie siê zacie¶nia³a i rozwija³a.

Kronika grupy 1

Data: 15. lipca 2007 19:08 | Obejrzeń: 1215 | Komentarze (0)
Pocz±tki grupy siêgaj± roku 1992. Pasjonatki haftu krzy¿ykowego w pieleszach domowych haftowa³y wybrane wed³ug w³asnego gustu i upodobania motywy: postaci, kwiatów, zwierz±t czy pejza¿y. Gotowe schematy by³y trudno dostêpne, dlatego niektóre Panie radzi³y sobie inaczej. Dobiera³y kolory wed³ug uznania opieraj±c siê na posiadanym zdjêciu haftu lub jego kserokopii.

Kronika grupy 2

Data: 14. lipca 2007 13:20 | Obejrzeń: 385 | Komentarze (0)
W pewnym okresie naszej egzystencji a dok³adniej po ³ódzkiej wystawie „z nici Ariadny” i spotkaniu z tamtejszym klubem koronki zrodzi³ siê nowy pomys³.

Kronika grupy 3

Data: 13. lipca 2007 13:12 | Obejrzeń: 333 | Komentarze (0)
¦wiêta wielkanocne zainspirowa³y nas do powtórzenia sukcesu wystawy grudniowej i prezentacji drugiej tematyki cyklu „4 pory roku” obejmuj±cej wiosnê i Wielkanoc.

Kronika grupy 4

Data: 12. lipca 2007 13:27 | Obejrzeń: 1110 | Komentarze (0)
Jedn± z pierwszych firm produkuj±cych pasmanteriê i zestawy do haftowania, która pojawi³a siê na terenie Polski jest francuska DMC.

Kronika grupy 5

Data: 11. lipca 2007 13:33 | Obejrzeń: 2870 | Komentarze (0)
Rozpisano ogólnopolski konkurs DMC, dano nam czas i oczekiwano na efekt. Nast±pi³a pe³na mobilizacja grupy. Wys³a³y¶my ponad 100 prac o dopuszczalnej regulaminem wielko¶ci. Istnia³y ¶wietne prace, które nie za³apa³y siê na konkurs, gdy¿ by³y zbyt „wypasione” w centymetrach.. W stosownym czasie przysz³y zaproszenia na galê i wynajêtym autokarem w ilo¶ci 50 - ciu osób, pe³ni nadziei pojechali¶my do Warszawy.

Czek Oczekiwania nas nie zawiod³y, gdy¿ uzyska³y¶my I miejsce w kategorii grup, jako najlepsza grupa w Polsce. W nagrodê otrzyma³y¶my czek na 2000 z³, który mo¿emy zrealizowaæ w firmie DMC zakupuj±c potrzebne nam do haftowania akcesoria.

Dodatkowo otrzyma³y¶my wiele wyró¿nieñ /niektóre podwójne/, zarówno od firmy DMC , jak te¿ i innych. Szczegó³owe dane co do wyró¿nieñ i nagród mo¿na zobaczyæ na stronie firmy: http://www.dmc-cw.com.pl/inspiracje4.php?rok=2006 Gali towarzyszy³ piêkny recital piosenek francuskich. Wystawa pokonkursowa by³a prezentowana szerszej publiczno¶ci przez nastêpne 3 dni w galerii Blue City w Warszawie. Jako wyró¿nienie dla zwyciêzcy, pojawi³a siê nastêpnie w Lublinie na tylko /niestety/ jeden dzieñ. Dla tych co nie mogli jej obejrzeæ w ¿adnym z podanych miejsc podajemy linki do stron, gdzie inne mi³o¶niczki haftu zamieszczaj± zdjêcia z wystawy: Konkurs haftu rozstrzygniêty http://maalgosia.multiply.com/photos/album/487 http://abulinka.multiply.com/photos/album/172Fotosik