Bo¿e Narodzenie w hafcie

Data: 1. Stycznia 2007 12:58 | Obejrzeń: 2321 | Komentarze (0)

   Lubelska Grupa Kanwa zaprasza na wystawê, której wernisa¿ Wystawa 2 odbêdzie siê w Domu Kultury LSM w dniu 18-12-2006 o godz. 18-tej. Oprócz obrazów haftowanych prezentujemy ozdoby choinkowe. Wystawa czynna od 18 grudnia 2006 do 24 stycznia 2007.

Ba³wanek   Wystawa 2   Wystawa 2   Wystawa 2   Wystawa 2


£ód¼ "Z nici Ariadny"

Data: 26. Listopada 2006 13:42 | Obejrzeń: 837 | Komentarze (1)
 II edycja ogólnopolskiej wystawy rêkodzie³a artystycznego amatorów koronki i haftu pod tytu³em „z nici Ariadny”.

Wystawa na Bronowicach

Data: 24. Listopada 2006 13:10 | Obejrzeń: 1677 | Komentarze (0)

  Wystawa ta powsta³a z nieustaj±cej pasji do haftowania i do uwieczniania piêknych tematów za pomoc± ig³y, muliny i kanwy.

Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   Bronowice   


£ód¼ - hala BisExpo

Data: 16. Października 2006 14:29 | Obejrzeń: 588 | Komentarze (0)
Po raz pierwszy zorganizowano na tak du¿± skalê, wystawê wszelkiego rêkodzie³a amatorów .

Go¶cili¶my twórczyniê pokrewnej grupy z Czêstochowy

Data: 7. Września 2006 14:47 | Obejrzeń: 1125 | Komentarze (0)
Go¶cili¶my twórczyniê pokrewnej grupy z Czêstochowy i tak o nas napisa³a... http://www.swiatbabciewy.pl/main/news.php?id=387753

Wystawa w Na³êczowie

Data: 1. Kwietnia 2005 14:51 | Obejrzeń: 1015 | Komentarze (0)

   Prezentowana wystawa obejmuje temat piêkna postaci kobiecej i urok kwiatowych kompozycji.S± to tematy najbardziej wdziêczne i najchêtniej wyszywane przez cz³onków naszej grupy. Od pastelowych barw i nik³ych kszta³tów po nasycon± i ¿yw± kolorystykê. 

Wystawa   Wystawa 2


Wystawa "Kobieta i kwiaty"

Data: 8. Marca 2005 13:59 | Obejrzeń: 1027 | Komentarze (0)

   Wystawa „kobieta i kwiaty" jest kolejn± prezentacj± obrazów wykonanych przez cz³onkinie lubelskiej grupy KANWA technik± haftu krzy¿ykowego. Pomimo prostoty ¶ciegu osi±gamy wspaniale efekty wizualne dziêki szerokiej gamie kolorystycznej nici u¿ywanych do haftu. Wszystkie prace staraj± siê oddaæ niezwykle piêkno tematu, który jest chêtnie przez nas realizowany i prezentowany. Wielk± satysfakcjê sprawia nam wykonanie ka¿dego obrazu, gdy¿ pozostaje trwa³y ¶lad naszej pracy a pasja z jak± to robimy jest jednocze¶nie lekarstwem na nudê, stres czy samotno¶æ. Renesans mody na haftowanie przysparza nam coraz wiêcej uczestniczek. Spotykamy siê na comiesiêcznych sesjach prezentuj±c nowe osi±gniêcia, ciekawostki i wzory oraz zacie¶niaj±c przyjacielskie kontakty. Staramy siê szerzyæ zdobyte do¶wiadczenie i promujemy ten w³a¶nie sposób na aktywne i twórcze spêdzanie wolnego czasu. Mamy nadziejê, ze prezentowane na wystawie prace zbudz± zainteresowanie zwiedzaj±cych. W imieniu cz³onków grupy KANWA - Ewa Filipowicz

Wystawa   Wystawa 2


"Rêkodzie³o inspirowane Bo¿ym Narodzeniem"

Data: 19. Stycznia 2005 14:14 | Obejrzeń: 915 | Komentarze (0)

   Wystawa ta zawiera szereg przyk³adów zastosowania robótek rêcznych w dziele upiêkszania scenerii ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia. Wystêpuj± tu techniki znane i zanikaj±ce jak: filet, frywolitka czy koronka klockowa. Pomiêdzy obrazami krzy¿ykowymi, na choince jako ozdoby czy na stole w postaci obrusa rêcznie zdobionego. Wystawa odbywa siê w dniach: 16.12.2004 - 18.01.2005.

Wystawa   Wystawa 2