Z wizyt± w ³ódzkim muzeum

Data: 23. Listopada 2006 13:18 | Obejrzeń: 5784
Z wizyt± w Muzeum. Muzeum W³ókiennictwa zaprosi³o na wernisa¿, Wystawa 2 a my nie omieszka³y¶my skorzystaæ z okazji uczestniczenia w takim wydarzeniu. Dlatego dnia 22.11.2006 w Galerii Permanentnej w £odzi by³y¶my ¶wiadkami otwarcia nastêpnej wystawy tematycznej ³ódzkiego Stowarzyszenia. „Malarstwo w sztuce haftu” to spore wyzwanie dla grupy pasjonatów wyszywania. Poradzono sobie jednak dobrze i wystawa bardzo siê nam podoba³a. Wiele prac prezentowa³o wysoki poziom. Wystawa 2  Wystawa 2  Wystawa 2 Wystawa 2 Dodatkowym plusem by³a aran¿acja wnêtrza, w artystyczny sposób podnosz±ca klimat wystawy i odbiór estetyczny prezentowanych prac.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: