Podróż do Łodzi na wystawę "podróże"

Data: 2. Grudnia 2007 21:47 | Obejrzeń: 844

o2Uroczyste otwarcie, du¿o widzów, znajome twarze, powitania i wreszcie mo¿na by³o zaznajomiæ siê z prezentowanymi pracami ³ódzkich kole¿anek i kolegów /s³ownie dwóch/. Piêkna aran¿acja wnêtrza, du¿o powieszonych obrazów /130/ wykonanych przez 37 uczestników.

Sporo prac na wysokim poziomie, zw³aszcza wra¿enie robi³o Morskie Oko, nie tylko ze wzglêdu na wielko¶æ ale i na realizm.mo By³a to kopia obrazu Jana Nepomucena G³owackiego ¶wietnie oddaj±ca wra¿enia jakich samemu siê do¶wiadcza nad tym jeziorem.

 

 

Ciekawe by³y tematyczne k±ciki tj. marynistyczny, japoñski czy „br±zowy”.

km   o1  kj  

Oryginalne wykonanie t³a w pewnym obrazku te¿ zwróci³o nasz± uwagê.

n

 

 

 

Niecodzienn± w królestwie haftu krzy¿ykowego by³a pozycja wykonana technik± koronki frywolitkowej.           f

Podziw wzbudza³y wersje komputerowe, które s± trudne do wykonania, ale efektowne w odbiorze.p  pi

 Odró¿nia³ siê te¿ od reszty obrazek wyszyty na kanwie o namalowanym tle przedstawiaj±cy Waszyngton noc±. wOszczêdny w u¿yciu techniki, ale robi±cy wra¿enie.    

 Szczypt± humoru emanowa³ jeleñ w podwójnym wydaniu. Pomys³ takiego maria¿u by³ zabawny. r              

 

 

 

                                 Podoba³a siê nam te¿ pewna latarnia.l

 

 

Na koniec imprezy skorzystali¶my z zaproszenia na poczêstunek daj±cy mo¿liwo¶æ wymiany wra¿eñ i kontaktów. Po¿egnali¶my siê obietnic± nastêpnej wizyty z okazji wystawy ogólnopolskiej. Wyjazd uwa¿amy za udany pod wzglêdem artystycznym jak i integracyjnym.

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: