I nagroda DMC

Data: 25. Października 2006 14:24 | Obejrzeń: 3114
Kurier Lubelski z 25.10.2006 KULTURA: W krzy¿ackim ¶wiatku Dziewczyna i bazie Klan krzy¿ykuj±cych albo krzy¿acki ¶wiatek – tak o sobie mówi± cz³onkinie „Lubelskiej Grupy Kanwa”. W³a¶nie wygra³y ogólnopolski konkurs i jutro zaprezentuj± nagrodzone prace. Wystawa lubelskich hafciarek potrwa tylko jeden dzieñ, w czwartek, w restauracji Fiesta (ul. Prusa 8 ), w godz. 10-18. Konkurs pt. „Inspirujemy kolorem” og³osi³a francuska firma DMC, producent muliny, nici, których powszechnie u¿ywa siê do krzy¿ykowania. Do wyboru ponad 500 odcieni. Nasze artystki od ¶ciegów krzy¿ykowych zdoby³y I miejsce w kategorii grupowej, a Gra¿yna Kawa³ek, jedna z nich, indywidualnie zajê³a trzecie miejsce. Na wystawie zobaczymy ponad 100 haftowanych obrazów autorstwa ok. 65 cz³onkiñ Kanwy. Ig³± i nici± potrafi± wymalowaæ wszystko: ludzi i zwierzêta, pejza¿e i martwe natury. – To, co robiê od wielu, wielu lat jest moj± pasj± i mi³o¶ci± dozgonn±. Dziêki tej pasji pozna³am rado¶æ tworzenia i bardzo fajnych ludzi mówi Ewa Filipowicz, szefowa nagrodzonej Kanwy. TD || Link=->>

Komentarze:

Twoje imię:
Komentarz: